Všeobecné obchodní podmínky

1. Preambule

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen jako „VOP“) se upravují vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů o prodeji zboží uzavřených mezi společností KAMAT spol. s r.o., IČ: 455 38 701, se sídlem Kpt. Jaroše 470, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1812 (dále jen jako „Prodávající“), na straně jedné a zákazníkem na straně druhé (dále jen jako „Kupující“), není-li mezi těmito smluvními stranami v písemné smlouvě výslovně upraveno jinak (dále ve VOP je prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla ve zkratce souhrnně označen také jen jako „Zboží“).

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o prodeji zboží, o poskytnutí služeb či o provedení díla uzavřených v internetovém obchodě https://obchod.kamat.cz/; https://elektroprovsechny.cz/ (dále také jen jako „e-shop") nebo v kamenných prodejnách Prodávajícího (dále jen „Smlouva“) a jsou rovněž součástí případných cenových nabídek Prodávajícího (dále jen jako „Nabídka“), na základě které činí Kupující v příslušných případech svou objednávku.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky, tj. návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále také jen „Objednávka“), potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem ještě před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uskutečněním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí.

2. Definice

Prodávající

Prodávajícím je (společnost) KAMAT spol. s r.o., IČ:45538701, se sídlem Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1812.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

„Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále také jen jako „Spotřebitel“).

Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i souvisejícími právními předpisy.

„Podnikatelem“ se rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále také jen jako „Podnikatel“).

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, příp. jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami této smlouvy jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Podnikatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Nakládání s osobními údaji Kupujícího se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dále též souvisejícími předpisy platnými na území České republiky.

Kupující učiněním své Objednávky uděluje Prodávajícímu jakožto správci osobních údajů právní titul ke zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud Kupující projeví svůj výslovný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení Prodávajícímu, zpracovává Prodávající jeho osobní údaje rovněž na základě tohoto souhlasu. Tento souhlas Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy, a je kdykoliv odvolatelný.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se zejména o přepravce zajišťující dopravu zboží či osoby zpracovávající účetnictví Prodávajícího.

Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů nalezne Kupující na následujícím odkaze obchod.kamat.cz/clanek/pravidla-ochrany-osobnich-udaju.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky, faxem, e-mailem či jiným vhodným způsobem. Prodávající zveřejňuje na webových stránkách e-shopu jím nabízené zboží. Umístění nabízeného zboží na webových stránkách e-shopu Prodávajícího není návrhem na uzavření Smlouvy ani veřejnou nabídkou. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je Objednávka Kupujícího učiněná skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky. Přijetí Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailu na e-mail zadaný Kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti zeSmlouvy. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, zasláním návrhu na uzavření kupní smlouvy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření Smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Objednávka Kupujícího a její potvrzení Prodávajícím jsou Prodávajícím archivovány a tyto jsou po vyžádání Kupujícímu přístupné ve lhůtě 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy.

5. Cena zboží, platební a dodací podmínky

Nabídka a ceny zboží uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání". Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena zboží při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad vystavený na základě kupní smlouvy Prodávajícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

Recyklační poplatek

V souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu. Výše recyklačního poplatku je vždy uvedena v detailu produktu na webových stránkách Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • V hotovosti
 • Bankovním převodem
 • Dobírkou

Pro účely placení a dodání Zboží rozlišuje Prodávající „Neregistrované zákazníky“, „Registrované zákazníky“.

Neregistrovaný zákazník je Kupující, který na základě své objednávky má zájem uzavřít s Prodávajícím Smlouvu zpravidla poprvé a svou objednávku v internetovém obchodu www.elektroprovsechny.cz činí jako jednorázovou.

Registrovaný zákazník je Kupující, který již v minulosti jako Kupující uzavřel s Prodávajícím jako dodavatelem Smlouvu/y, poskytl tak Prodávajícímu své identifikační údaje ke zpracovávání, má možnost přihlásit se do internetového obchodu
https://www.elektroprovsechny.cz; https://obchod.kamat.cz/ prostřednictvím přihlašovacích údajů poskytnutých Prodávajícím.

Dodání zboží a zaplacení kupní ceny

Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky Zboží pro Kupujícího v případě, že Kupující je v prodlení s placením jakéhokoliv závazku vůči Prodávajícímu, a to až do doby plné úhrady celé dlužné částky.

Termín dodání Zboží Kupujícímu se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou z důvodu působení vyšší moci nemůže Prodávající plnit své závazky. Za působení vyšší moci se považují takové události jako je přírodní katastrofa, politická nestabilita, teroristická činnost, válka, pandemie, epidemie či jiná objektivní událost, která mění obvyklé a v době uzavření Smlouvy existující podmínky, a která má bezprostřední dopad na možnost plnění závazků Prodávajícího. Za jinou objektivní událost se považuje mj. také prodlení subdodavatele Prodávajícího s dodávkou Zboží objednaného Kupujícím, kdy za takové prodlení Prodávající ve vztahu ke Kupujícímu neodpovídá.

a) Osobní odběr a zaplacení kupní ceny

Kupující může převzít Zboží na zvolené pobočce Prodávajícího. O termínu, v němž může Kupující zboží vyzvednout, bude Kupující informován v e-mailu Prodávajícího potvrzujícím přijetí Objednávky zboží, popř. telefonicky. Zboží, jež je skladem na pobočce zvolené pro vyzvednutí Zboží, je připraveno k vyzvednutí zpravidla den následující po potvrzení Objednávky. Zboží, které je skladem na jiné pobočce Prodávajícího, je k vyzvednutí zpravidla do 5 pracovních dnů po potvrzení Objednávky.

Kupní cena za zboží je pak zaplacena v hotovosti při převzetí zboží Kupujícím, popř. v případě Registrovaného zákazníka s kreditním limitem bankovním převodem na fakturu splatnou do 14 dnů od převzetí zboží. Na základě individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné sjednat i jiný způsob placení Zboží.

b) Zasílání zboží přepravní službou a zaplacení kupní ceny

Zboží je možné Kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, Českou poštou, s.p., nebo jiným dopravcem. Přepravní službu volí Kupující ve své objednávce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den Objednávky a je uvedena v Objednávce.

Je-li Kupující Neregistrovaným zákazníkem, je kupní cena za zboží zaplacena (1) bankovním převodem předem na zálohovou fakturu nebo (2) platbou v hotovosti spolu s dodáním zboží na dobírku. Na základě individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné sjednat i jiný způsob placení zboží. Při platbě na zálohovou fakturu je faktura vystavena spolu s potvrzením objednávky Prodávajícím, nejpozději pak den následující po potvrzení objednávky, a zboží je expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny za zboží. Je-li zvolena platba spolu s dodáním zboží na dobírku, je zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. Expedice zboží může být prodloužena až o 5 pracovních dnů, je-li třeba zboží vyzvednout na jiné pobočce Prodávajícího.

Je-li Kupující Registrovaným zákazníkem, je kupní cena za zboží zaplacena (1) bankovním převodem předem na zálohovou fakturu nebo (2) platbou v hotovosti spolu s dodáním zboží na dobírku. Na základě individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné sjednat i jiný způsob placení zboží. Při platbě na zálohovou fakturu je faktura vystavena spolu s potvrzením objednávky Prodávajícím, nejpozději pak den následující po potvrzení objednávky, a zboží je expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny za zboží. Je-li zvolena platba spolu s dodáním zboží na dobírku, je zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. Expedice zboží může být prodloužena až o 5 pracovních dnů, je-li třeba zboží vyzvednout na jiné pobočce Prodávajícího.

Smluvní pokuta

Je-li Kupující v prodlení s úhradou ceny Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu (Podnikateli) smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně od 1. dne prodlení až do doby faktického zaplacení. Jestliže dosud nedošlo k předání Zboží, je Prodávající oprávněn je zadržet až do doby uhrazení dlužné částky. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

6. Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění obecně

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Podstatné porušení Smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 2. na odstranění vady opravou věci
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od Smlouvy

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení Smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Práva z vadného plnění náležející Spotřebiteli

Je-li Kupující Spotřebitelem, platí pro jeho práva z vadného plnění následující ustanovení. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
 2. je vhodná k účelu, pro který ji Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
 3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

Neupozornil-li Prodávající zvlášť Spotřebitele před uzavřením smlouvy, že se některá vlastnost věci liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil, odpovídá Prodávající Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

 1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, a to s výjimkou těch případů, kdy si veřejného prohlášení nebyl prodávající vědom nebo v případě že takové prohlášení bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
 3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat, a
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Spotřebiteli poskytl před uzavřením Smlouvy.

.

Spotřebitel může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let o převzetí. Vytkl-li Spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, uvedená doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže věc užívat. Spotřebiteli soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Spotřebitel při dostatečné péči zjistit.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Má-li Zboží vadu, může Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění opravovaného Zboží v obvyklé výši.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Spotřebitel obdržel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Vadu lze vytknout Prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Spotřebitele bližším, Spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Při uplatnění reklamace je Prodávající povinen vydat Spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7. Ukončení Smlouvy

Kupující, který je Spotřebitelem, a uzavřel s Prodávajícím Smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od této smlouvy v souladu s ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží při jeho vrácení po odstoupení od Smlouvy, a to pouze v rozsahu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zasílat na adresu sídla Prodávajícího nebo také na adresu elektronické pošty kamat@kamat.cz.

V případě řádného odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem dle přechozích odstavců, vrátí Prodávající Spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od něho (s výjimkou částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku. Za takovou smlouvu se považuje zejména smlouva na dodávku zboží, u které Spotřebitel žádal úpravu střihem, kdy celková délka objednaného zboží (zejména dílčího kabelu) nepřekračuje 10 m.

Výše uvedené odstoupení od Smlouvy a postupy s ním související se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem, ani na smlouvy uzavřené jinak než za použití prostředků komunikace na dálku či mimo obchodní prostory Prodávajícího ve smyslu § 1820 a násl. občanského zákoníku.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu a s tímto postupem souhlasí.

Kupující, který je Registrovaným zákazníkem, bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I"), platí, že smluvní strany si zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží". Touto volbou není dotčen čl. VI. Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, že pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce) v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou pravomoc českých soudů pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.

Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce) příslušnost soudu podle místa sídla prodávajícího, tj. Okresní soud v Náchodě, popř. Krajský soud v Hradci Králové; to za předpokladu, že Kupující je podnikatelem.

Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy kamat@kamat.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zasílá Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.

V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím z kupní smlouvy, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: www.coi.cz, a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete též na stránkách České obchodní inspekce. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.09.2023 a jsou k dispozici na internetových stránkách https://obchod.kamat.cz/. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.