Reklamační řád

Reklamační řád

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v prodejnách společnosti KAMAT, spol. s r.o. nebo v internetovém obchodě jmenované společnosti (https://obchod.kamat.cz) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od společnosti KAMAT, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

1.2 Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

1.3 Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

 

2. Záruka

2.1 Pokud není na prodejních dokladech prodávajícího uvedeno jinak, je minimální doba záruky na nové zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši a to od okamžiku, kdy kupující dostane nové zboží.

 

2.2 V případě, kdy prodávající zjistí, že závada je odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.

 

2.3 Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- neodbornou montáží, zacházením či obsluhou nebo použitím zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem;

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiným porušením technologické kázně ze strany kupujícího,

- poškození zboží přírodními živly;

- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,

- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

 

 

3. Způsob reklamace

3.1 Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího osobně, emailem, FAX, nebo telefonicky. Na základě této komunikace se obě strany dohodnou na způsobu doručení a na adrese, kam je potřebné reklamované zboží doručit.

 

3.2 Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s prodávajícím). Kupující musí při uplatnění reklamace spolu s reklamovaným zbožím přiložit kopii faktury (dodacího list, prodejky). Kupující si náklady na přepravu zboží hradí sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má kupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

 

3.3 V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nepředá-li jej kupující s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

 

3.4 Kupující je povinen uvést hned na počátku uplatnění reklamaci přesné označení vytýkaných vad, které vůči prodávajícímu uplatňuje, nejpozději před předáním reklamovaného zboží prodávajícímu.

 

3.5 Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

- přijme reklamované zboží do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného zboží k reklamačnímu řízení vystaví prodávající kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy;

- o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako

neoprávněné) vyrozumí kupující prodávajícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo

jiným prokazatelným způsobem.

 

4. Reklamace poškozené zásilky přepravcem

4.1 Před převzetím zboží od přepravní společnosti je kupující povinen pečlivě překontrolovat stav dodaného zboží. V případě, že kupující zjistí poškození dodaného zboží doporučujeme, sepsat ihned na místě dvojmo „Zápis o škodě" a jeden stejnopis předat řidiči přepravní společnosti. Druhý stejnopis s podpisem řidiče přepravní společnosti si ponechá kupující.

4.2 Zjistíte li kupující závadu později, je nutné informovat přepravní společnost, která zboží přivezla a požadovat sepsání Zápisu o škodě dodatečně. Nejpozději však do 24 hodin.

c) Kupující po telefonické dohodě s prodávajícím zašle neprodleně na dopředu dohodnutou adresu reklamované zboží spolu se zápisem o škodě k zahájení reklamačního řízení.

V Nové Městě nad Metují dne 1.1.2010